วันพุธ

แผนปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอช้างกลาง

วันที่ 4 ก.พ.56 ประชุมกำนัน/ผญบ. วันที่ 7 ก.พ.56 ประชุมชมรมอาสาปศุสัตว์นครศรีฯ/จว.ร่วมด้วย. วันที่ 8 ก.พ.56 ประชุมแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเรื่องฟาร์มสุกร วันที่ 11-12 ก.พ.56 วัน อส.และเลือก ผญบ.2 ต.เขาพระ วันที่ 15,21 ก.พ.56 นำเกษตรกรกลุ่มแพะ/โคดูงานที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีร่อนพิบูลย์ วันที่ 25-26ก.พ.56 ประชุมเกษตรกรร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอช้างกลาง

ต้อนรับท่านปศุสัตว์เขต 8
ประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ
ร่วมงานพระบรมธาตุสู่มรดกโลก
ร่วมงานไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ
คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต
ดูงานการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่จ.สงขลา
ดูงานฟาร์มเกษตรกรดีเด่นอำเภอชะอวด
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอช้างกลาง

โครงการต่างๆที่สำคัญของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอช้างกลาง2556

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอช้างกลาง ขอแจ้งโครงการต่างๆดังนี้
1.การแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การทำวัคซีน และการป้องกันโรค
2.โครงการ กิจกรรมดูแลสุขภาพโค/ถ่ายพยาธิ
3.โครงการฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงเป้าหมาย 4 ฟาร์ม/เขียงสะอาด
4.โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต./เทศบาลสนับสนุน ครบ100เปอร์เซ็นต์
5.โครงการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย/เจาะเลือดโค /ทุกตำบล/หมู่บ้าน
6.โครงการปศุสัตว์ครบวงจร
7.โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการเลี้ยสัตว์
8.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะโดย ศวท.ร่วมกับ ปศอ.
9.โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
10.จัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีนระดับตำบล
11.ตรวจรักษาพยาบาลช้าง
12.โครงการธนาคารโค-กระบือ
13.ตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคแท้งติดต่อ
14.งานอื่นๆเช่น.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ เป็นต้น

รู้จักปศุสัตว์อำเภอช้างกลาง

นายสุวิทย์ ตาพะขาว เกิดวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ รุ่น 50 ปี2527
ปริญญาตรี วท.บ.( สัตวศาสตร์ )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี2535
ปริญญาโท ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี2549
ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร สัตวแพทย์ 5 ปี 2538
หลักสูตร ผู้ประเมินโรงฆ่าสัตว์ ปี 2547
หลักสูตร พนักงานตรวจเนื้อสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ปี 2549
หลักสูตร นักบริหารระดับต้น กรมปศุสัตว์ ปี 2550
หลักสูตร ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ปี2551
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง เกษตราธิการ รุ่น 48 ปี 2554
รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติที่ได้รับ
ได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2541
ได้รับเลือกเป็นบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ''คนเกษตรดีศรีเมืองนครฯ" กลุ่มข้าราชการ ปี2552
ได้รับรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีเมืองนคร" ปี 2552
ประวัติการรับราชการ
สัตวแพทย์อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2527 - 2535
สัตวแพทย์อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2535 - 2545
สัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2545 - 2547
รักษาการปศุสัตว์อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2547 - 2549
ปศุสัตว์อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2549 - 2552
ปศุสัตว์อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชปี 2552 - 2554
ปศุสัตว์อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชปี 2554 - 2556
ปศุสัตว์อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชปี 2556 - ปัจจุบัน